Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
pw. NMP Nieustającej Pomocy
Kapelania
Przejdź do treści
Wolontariat

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Kapelania pw. NMP Niesutającej PomocyR
egulamin wolontariatu
(obowiązuje od 3.09.2013 r.)

Postanowienia ogólne


1. Wolontariat jest inicjatywą Kapelanii pw. NMP Nieustającej Pomocy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie (USD w Krakowie) skierowaną do pełnoletniej młodzieży uczącej się i studiującej.
2. Zaangażowanie w wolontariat umożliwia osobom, bez przygotowania medycznego, bezinteresowne wykonywanie prostych posług w szpitalu dziecięcym.
3. Wolontariat ma charakter ekumeniczny, niezależny politycznie, jest otwarty na ludzi dobrej woli, wrażliwych na potrzeby cierpiącego dziecka oraz umiejących uszanować prawa człowieka.
4. Pracą wolontariuszy kieruje Kapelan Szpitala.
5. Terenem działania wolontariatu jest USD w Krakowie (adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265).

Rodzaj wykonywanej Pracy

Wolontariusz po odbytym stażu może zaangażować się, w:
1. Pomoc personelowi medycznemu w utrzymaniu czystości, pracach porządkowych, transporcie wewnątrz szpitala chorych i materiałów zaopatrzenia.
2. Odwiedzanie chorych dzieci, rozmowę, zabawę, pomoc w nauce.
3. Pomoc rodzicom chorego dziecka poprzez proste posługi (np. drobne zakupy).
4. Pomoc w okolicznościowych imprezach lub akcjach charytatywnych organizowanych na rzecz chorych dzieci i rozwoju szpitala.
5. Pracę według własnego projektu, po zaakceptowaniu przez kapelana i personel medyczny.

Wymagania stawiane ubiegającemu się o przyjęcie do wolontariatu

1. Ukończony 18 rok życia, dobra opinia ze szkoły (uczelni) lub miejsca pracy oraz stan zdrowia umożliwiający pracę fizyczną.
2. Pozytywna rozmowa kwalifikacyjna z Księdzem Kapelanem odpowiedzialnym za wolontariat.
3. Dokumenty: dowód osobisty do wglądu, kopia zaświadczenia lekarskiego o dobrym stanie zdrowia lub do wglądu aktualna książeczka zdrowia, wypełniona i podpisana deklaracja wolontariusza, opinia.
4. Wolontariusz zapoznaje się z regulaminem i odbywa próbny staż w wymiarze 20 godzin pracy fizycznej (pomoc w sprzątaniu i utrzymaniu czystości oddziału) w przeciągu dwóch miesięcy.
5. Po odbyciu stażu i otrzymaniu pozytywnej opinii od personelu medycznego kandydat zostaje przyjęty do wolontariatu na określony czas, maksymalnie jeden rok, z możliwością dalszego przedłużenia zaangażowania. Po dwóch latach warunkiem kontynuowania pracy jest przedstawienie aktualnych badań lekarskich.
6. Brak pozytywnej opinii ze strony personelu medycznego jest równoznaczne z zakończeniem współpracy z kandydatem.

Sposób wykonywania pracy

Wolontariusz:
1. Pracuje pod opieką Księdza Kapelana, który uzgadnia z nim oraz personelem medycznym miejsce i czas pracy.
2. W miejscu pracy podlega Pielęgniarce Oddziałowej, która zapoznaje go z zakresem obowiązków i uzgadnia z nim czas pracy.
3. Może pracować w dni robocze w przedziale godzin 7-19.00 w maksymalnym wymiarze do 6 godzin.
4. Nie pracuje w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy oraz w nocy.
5. Nie wykonuje żadnych czynności medycznych i pielęgnacyjnych.
6. Jest współodpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka powierzonego jego trosce.
7. Odnotowuje wykonywaną pracę w karcie wolontariusza, którą potwierdza Pielęgniarka Oddziałowa lub osoba upoważniona przez nią.
8. Nosi identyfikator przypięty do odzieży w widocznym miejscu. Nie pożycza go nikomu, a zagubienie, zniszczenie lub kradzież niezwłocznie zgłasza Ks. Kapelanowi.
9. Używa w pracy własnego obuwia i odzieży, a jeśli zachodzi taka potrzeba, otrzymuje bezpłatnie od szpitala jednorazowe okrycia ochronne i pozostałe niezbędne środki czystości.
10. Przestrzega zasad higieny osobistej i przepisów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w szpitalu.
11.  Nie wyprowadza dzieci poza oddział szpitalny bez zgody i wiedzy personelu medycznego.
12.  Zostanie skreślony z listy wolontariuszy po trzykrotnym nieusprawiedliwionym opuszczeniu stanowiska pracy.
13.  Odwołany może być przez personel szpitala z powodu rażącego naruszenia regulaminu szpitala lub wolontariatu.
14.  Zobowiązany jest zgłosić Ks. Kapelanowi i personelowi medycznemu zakończenie współpracy, co najmniej trzy dni wcześniej.

Zobowiązania wobec wolontariusza

Wolontariat:
1. Ubezpiecza wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), gdy wykonuje on świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, jeśli wolontariusz nie ma takiego ubezpieczenia.
2. Ubezpiecza wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej (OC).
3. Informuje wolontariusza o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
4. Zapewnia wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
5. Po uzgodnieniu z wolontariuszem może pokrywać niezbędne koszty ponoszone przez niego, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego.
6. Może pokrywać koszty szkoleń wolontariusza w zakresie wykonywanego przez niego świadczeń, jeśli będzie taka potrzeba.
7. Wydaje zaświadczenie o wykonanej pracy po odbyciu stażu próbnego nawet, gdy kandydat nie będzie kontynuował współpracy.
8. Wykorzystuje dane osobowe wolontariusza zgodnie z obowiązującym prawem.

Pozostałe ustalenia

Wolontariusz:
1. Zobowiązany jest znać i przestrzegać regulamin szpitala.
2. Nie otrzymuje: wynagrodzenia za wykonaną pracę, zwrotu kosztów za dojazd do szpitala, ani żadnych innych materialnych świadczeń.
3. Nie opłaca składek z tytułu przynależności do wolontariatu.
4. Nie wykorzystuje pracy w szpitalu do działalności reklamowej lub agitującej.
5. Nie może odbywać w wolontariacie obowiązkowych zajęć szkolnych lub praktyk studenckich.
6. Uczestniczy w szkoleniach dla wolontariuszy.
7. Nie zaniedba obowiązków szkolnych (studenckich) i domowych nieroztropnym zaangażowaniem w wolontariat.


Ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ
/Odpowiedzialny za wolontariat/

Wróć do spisu treści